Sonntag, 30. September 2012

Zoraida aka Arsaytoma, Spanish artist

Fineline Skizze in Moleskine Skizzenbuch
fineliner sketch in Moleskine


Zoraidas JKPP discussion
Zoraidas art
Reference